Murrhardter Zeitung, 21. März 2016, v. Petra Neumann; Artikel zum Lesen anklicken
Murrhardter Zeitung, 26. März 2015, v. Ute Gruber; Artikel zum Lesen anklicken
inFranken.de, 30. November 2009